Anslut ert företag till Lease a Bike!   

EN TJÄNST FÖR HÅLLBARA OCH PERSONALMEDVETNA ARBETSPLATSER

Skador och Stöld

Hur är cyklarna försäkrade?

Varje förmånscykel levereras med den mest omfattande försäkringen på marknaden!

- En heltäckande försäkring med mobilitetsgaranti utan självrisk, utan åldersavdrag och alltid full nyvärdesersättning!

Frågor & Svar

Försäkringen omfattar bland annat stöld av cykel och dess delar, inklusive batteri, samt skador till följd av vandalism, oavsett cykelns ålder. Om den anställdes cykel exempelvis blir stulen, kan en ny hämtas ut utan extra kostnad. Försäkringen gäller i hela Europa och täcker både arbetsrelaterad och privat användning. Den är skräddarsydd för en förmånscykel och erbjuder ett bredare skydd än vanliga försäkringar på marknaden.

 1. Med mobilitetsgaranti ersätts kostnader för transport om en olycka inträffar och den anställde inte kan fortsätta med cykeln.
 2. Den inkluderade försäkringen eliminerar administrationen för arbetsgivaren om något inträffar. Hela försäkringsprocessen hanteras direkt mellan den anställde och återförsäljaren, vilket undanröjer eventuella missförstånd gällande ansvaret för förmånscykeln.
 3. Samtliga försäkringsvillkor och instruktioner för skadehantering för den anställde finns tillgängliga i produktvillkoren för försäkringen i Lease a Bikeportalen.

Fördelar

Därför ska vi som företag erbjuda förmånscykel

Förmånscykeln blir allt mer populär bland arbetsgivare då förmånen medför många fördelar.

- En eftertraktad förmån för anställda som bidrar till en mer attraktiv arbetsplats

Frågor & Svar

Bortsett från de många och betydande miljö- och hälsoeffekterna som cykling medför, är det en eftertraktad förmån för anställda som bidrar till en mer attraktiv arbetsplats. Det finns dock också stora besparingar att göra då cykel inte är straffbeskattat på samma sätt som andra transportmedel.

 1. Den anställde sparar upp till 40% jmf. med att köpa cykeln privat, trots att den för dig som arbetsgivare är 100% kostnadsneutral.
 2. Med Lease a Bike slipper du som arbetsgivare det administrativa arbete som ofta uppstår i samband med förmånscyklar.
 3. Vi vill att förmåsncykel ska vara precis lika enkelt som att cykla – därför ser vi till att de 36 månader ni binder er till löper på 100% bekymmersfritt.

Allmänt

Vanliga frågor kring förmånscyklar: Kostnader, moms, arbetsgivaravgifter, rapportering och kalkylatorns funktion.

Kan cykelförmånsvärdet ändras under leasingavtalets period?

Ett förmånsvärde är alltid baserat på Skatteverkets gällande regler och rekommendationer. Kommer det nya regler och riktlinjer om hur förmånsvärdet ska beräknas så måste även arbetsgivaren justera sin rapportering för att spegla gällande skattelagstiftning. 

Exempelvis är en komponent i hur cykelförmånsvärdet ska beräknas beroende på vad statslåneräntan är i slutet av november innan varje inkomstår. Beroende på om denna är högre eller lägre jmf med förra inkomståret behöver således cykelförmånsvärdet justeras. Detta kan också påverka bruttolöneavdraget då arbetsgivaren måste beakta besparingarna i arbetsgivaravgifter.

Vad kostar det för mig som arbetsgivare?

För dig som arbetsgivare är det 100% kostnadsneutralt, då den anställde finansierar kostnaderna för förmånscykeln via sitt bruttolöneavdrag. Genom att betala ut mindre i lön täcker ni helt enkelt de kostnaderna som ni betalar månadsvis. I bruttolöneavdraget ingår också beräkningen av arbetsgivaravgifter vilket gör att avdraget också tar höjd för eventuella kostnader som ni som arbetsgivare har på cykelförmånen. Vill ni som arbetsgivare subventionera någon del av kostnaden är det självklart också möjligt att ställa in i Lease a Bike digitala portal.

Det tillkommer inga löpande kostnader eller anslutningsavgifter för er som arbetsgivare för att nyttja  tjänsten och förmånscykelupplägget.

Varför räknar ni som utgångspunkt med momsen på leasingkostnaderna?

Skatteverket har nyligen ändrat sina riktlinjer på arbetsgivares momsplikt vid erbjudande av förmåner till anställda genom löneavdrag (dnr: 8-2338256). Enligt det nya ställningstagandet betraktas nu att erbjuda en förmån genom löneavdrag som en momspliktig försäljning från arbetsgivaren till den anställde. Det innebär att arbetsgivaren måste redovisa utgående moms baserat på förmånens värde. Oavsett om det är netto- eller bruttolöneavdrag anses detta utgöra den momspliktiga ersättningen som arbetsgivaren får från den anställde för förmånen.

I Lease a Bike:s portal kommer du att få tydlig vägledning om hur du ska tänka kring momshantering.

Hur påverkar förmånscykeln arbetsgivaravgifter?

I alla  beräkningar tas hänsyn till hur förmånscykeln påverkar arbetsgivaravgifterna, där utgånspunkten är att arbetsgivaravgifterna är på 31,42% vilket är fallet för absoluta merparten av alla anställda i Sverige. Enda undantagen är för vissa yngre åldersgrupper med lägre inkomster, de som är i pensionsålder och vissa specifika verksamheter.

Besparingarna är baserade på att arbetsgivaren sparar in 31,42% av bruttolöneavdraget då man som arbetsgivare betalar ut mindre i lön medans man beroende på hur högt cykelförmånsvärdet är också behöver betala 31,42% av förmånsvärdet som arbetsgivaravgifter.

För att inte arbetsgivaren ska “tjäna” pengar på att en medarbetare tar en förmånscykel så tillskjuts besparingarna som ett bidrag från arbetsgivaren till att täcka delar av leasingkostnaden så att bruttolöneavdraget blir lägre än den faktiska kostnaden. På så sätt blir arbetsgivaren helt kostnadsneutral till förmånscykeln. För att vara extra tydlig så är detta redan inbakat i beräkningarna för medarbetarens förmånsvärde och bruttolöneavdrag.

Hur rapporteras förmånsvärdet och bruttolöneavdraget?

I portalen hittar ni vad bruttolöneavdraget och förmånsvärdet blir för varje anställd som har tagit ut en förmånscykel. Det hittar ni dels under ”detaljer” i ett aktivt avtal i portalen, och dels i det individuella avropet som skapas för varje cykel. Bruttolöneavdraget lägger ni in i lönespecen som ett avdrag på lönen och det eventuella förmånsvärdet lägger ni till som en förmån på lönen. Om ni som arbetsgivare har rätt att göra ett avdrag på 250 kr på förmånsvärdet ska endast mellanskillnaden mellan förmånsvärdet och avdraget rapporteras. Understiger förmånsvärdet skatteavdraget på 250 kr är förmånen skattefri vilket betyder att inget förmånsvärde behöver rapporteras på lönespecen.

Har ni många leasade cyklar eller är ett större bolag kan vi skapa automatiserad rapportering i form av CSV-filer med era önskemål till er löneavdelning.

Hur ser kalkylen ut och hur hänger de olika delarna i kalkylatorn ihop?

Nedan följer en exempelkalkyl från Lease a Bike:s kalkylator jämte en förklaring. Ni kan alltid själv knappa in egna värden i den helt transparenta kalkylatorn.

 1. Cykelns pris: 20 000 inkl moms
 2. Marginalskatt: 32% (Ju högre marginalskatt desto mer förmånligt för anställd)
 3. Inget servicepaket
 4. Ingen arbetsgivarbidrag
 5. Ja till skattereduktion.
 6. Leasing Premie: 612,40 kr
 7. Försäkring: 87,50 kr (går ej att välja bort)
 8. Totalt: 700 kr inkl moms (företagets kostnader)
 9. Cykelförmånsvärdet: 234 kr
 10. Bruttolöneavdrag: 532,57 kr (avdrag på lönen innan skatt)

Skattereduktion på 250 kr gör att cykelförmånsvärdet blir 0 kr = skattefri förmån, inget förmånsvärde behöver då rapporteras till Skatteverket. Om förmånsvärdet överstiger avdraget på 250 kr tar man upp mellanskillnaden som cykelförmån i lönespecen och därmed i rapporteringen till Skatteverket.

Bruttolöneavdraget, 532,57 kr, täcker företagets utgifter för månadsavgiften. Anledningen till att det är lägre än företagets totala kostnader är för att vi även beräknar besparingar i arbetsgivaravgifter. Detta då företaget betalar mindre löneskatt när lönen går ner och för att inte företaget ska tjäna pengar på att den anställda tar en förmånscykel läggs till besparingen som ett bidrag till kostnaden.

 1. 532,57 x 31.42% = 167 kr
 2. 532,57 + 167 kr = 700 kr (täcker företagets kostnader så att förmånscykeln blir kostnadsneutral)
 3. Nettokostnaden är sedan beroende av den anställdes marginalskatt. I det här fallet blir nettokostnaden 532,57 x (1-50%) = 362,15 kr.

Tar man en dyrare cykel så att ett förmånsvärde tillkommer beräknas besparingarna i arbetsgivaravgifter på mellanskillnaden mellan det som företaget tjänar på bruttolöneavdraget och det som företaget måste betala i arbetsgivaravgifter p.g.a. förmånen. Nettokostnaden tar då också i beräkning den skatt den anställde betalar på förmånen. Dock visas nettokostnaden endast för att ge en indikation till den anställde vad den faktiska kostnaden blir för cykeln.

Kostnad

Vanliga frågor om förmånscyklar: Beställning, avbrott i anställningen, avtalsstruktur, testmöjligheter & tillgängliga cyklar.

Hur går beställning av förmånscykeln till?
 1. Du som arbetsgivare registrerar först företaget i Lease a Bike:s öppna portal som finns att hitta på LeaseaBike.se, för att därefter signera ett ramavtal.
 2. När företagskontrollen och avtalsbiten är klar gör du en leasingkonfiguration i portalen, för att därefter bjuda in era anställda till att ta del av förmånscykeln genom er unika företagslänk.
 3. Därefter ansöker den anställde om att bli förmånscykeltagare via vår smarta Quickstart-lösning.
 4. Efter godkännande från er som arbetsgivare sköter den anställde resten genom att kontakta oss på Cykelmagneten, eller valfri ansluten återförsäljare.
 5. Efter varje förmånscykel får ni en bekräftelse och ett automatiserat avtal med alla siffror, inkl. bruttolöneavdrag och cykelförmånsvärde.

Hur ser avtalsstrukturen ut?

Eftersom förmånscykeln, enligt skatteverket, måste köpas, leasas eller hyras av arbetsgivaren måste avtalen skrivna med dig som arbetsgivaren. Därmed behöver du som arbetsgivare ingå avtal med Lease a bike och deras leasingbolag för att kunna leasa cyklar till era anställda.

För att föra över rättigheter och skyldigheter till den anställde behöver ni ha ett avtal med anställda som avser att ta en förmånscykel, som kallas för användaravtal. Lease a bike tillhandahåller en mall på ett sådant avtal som du kan använda i portalen, men det är också fritt fram att anpassa villkoren för avtalet i portalen eller ta fram ett eget avtal som reglerar villkoren för nyttjandet av förmånscykeln.

Vad händer vid avbrott i anställningen, så som uppsägning eller sjukskrivning?

Vid avbrott i anställningen innan avtalstidens slut ger Lease a Bike den anställde fyra olika möjligheter, beroende på situation och behov:

 1. Byte av arbetsgivare: Om den anställde byter till en ny arbetsgivare som också har Lease a Bike vid tidpunkten för bytet, kan det individuella avtalet överföras och löpa på som vanligt om de berörda parterna är överens om det.
 2. Byte av användare: Om det finns en anställd hos er som vill ta över det individuella avtalet kan avtalet i fråga överföras till denne och avtalet löper vidare som vanligt.
 3. Uppsägning i förtid: Förtida uppsägning av ett förmånscykelavtal är endast möjlig om man har särskilda skäl och leder till att man köper ut förmånscykeln från Lease a Bike efter dennes godkännande.
 4. Ta-tillbaka-garanti: Vid uppsägning av endera part, vid längre föräldraledighet och sjukskrivning, tar BusinessBike tillbaka cykeln utan kostnad var man än bor i landet. Denna garanti gäller efter 6 månader (d.v.s. från 7:e månaden av avtalsperioden i det individuella avtalet). Avbryts ett anställningsavtal innan 6 månader har passerat kan ni reglera återstående månadsbetalningar fram tills att ta-tillbaka-garantin gäller på den anställdes slutön.

Om den anställde tragiskt nog skulle bli medicinsk invalid som gör att man inte kan använda sin förmånscykel eller än mer tragiskt avlider, tar vi självklart tillbaka cykeln direkt utan någon kostnad.

Hur kan vi hantera kortare anställningsavbrott så som tjänstledig, kortare sjukskrivning m.m.?

Om det inte finns någon lön att dra av ifrån kan ni göra avdrag för innestående kostnader när det finns lön att dra av ifrån igen. Alternativt att ni gör förskottsavdrag på lönen om ni vet att en anställd exempelvis är tjänstledig i ex antal månader. På så sätt kan avtalet löpa vidare som vanligt utan att ni som arbetsgivare lider någon ekonomisk förlust.

Ett alternativ till bruttolöneavdrag enligt ovan är att ni vidarefakturerar månadsavgifterna mot den anställde som en vanlig faktura för dennes kostnader.

Kan vi testa Lease a Bike och gå igenom avtal innan vi bestämmer oss för förmånscykeln?

För att få en känsla av Lease a Bike:s portal och för att kunna läsa igenom avtal i lugn och ro kan ni på bara någon minut registrera er i portalen som arbetsgivare. Genom att bara slutföra första delen av registreringen som innefattar initiala bolagsuppgifter och bekräftelse av mailadress får ni tillgång till portal och Infocenter. Väl där hittar ni mer detaljerad information om tjänsten och alla relaterade avtal.

Förutom integritetspolicy och användarvillkor för tillhandahålla portalen förbinder ni inte bolaget till några avtal fram tills detta steg.

Vilka cyklar har ni och var hämtar man ut dem?

Cykelmagneten har ett av Sveriges största utbud av cyklar, allt från elcyklar till heldämpade mountainbikes. Ni väljer fritt ur hela vårt sortiment.

Lease a Bike har dessutom etablerat Sveriges största nätverk av återförsäljare, där det finns över 240 anslutna butiker. Anställda som inte har möjlighet att komma till vår butik i Falkenberg kan hämta ut sin cykel i valfri Lease a Bike-ansluten Butik, från Luleå i norr till Ystad i söder.

Fler butiker är dessutom på ingång – varje vecka ansluter sig nya återförsäljare till Lease a Bike och saknas en återförsäljare på en plats som är viktig för dig ser Lease a Bike dessutom alltid till att ansluta en återförsäljare på eller i närheten av den platsen. Kika gärna in på  kartan över återförsäljare för att få en överblick över alla anslutna återförsäljare!

Om inte ni sätter en begränsning i maxvärde kan man fritt välja varumärke och typ av cykel. Enda begränsningen är att förmånscykeln ska ha ett pris mellan intervallet 5 000 – 150 000 kr inkl. moms och cykeltillbehör.

Vilka tillbehör kan inkluderas med förmånscykeln?

Tillbehör som kan monteras fast på cykeln och är nödvändiga för cykelns funktion samt cykellås. Tillbehör som har fästs med hjälp av snabbkopplingar eller skruvats fast på cykeln anses vara ordentligt fastsatta på cykeln. Exempel på tillbehör som kan leasas; vinterdäck, ljus, stänkskärm och cykelkorg.

Tillbehör som inte kan nyttjas som förmån, som cykelhjälm, kläder och barnstol, kan man naturligtvis alltid köpa direkt över disk. Anledningen till att dessa tillbehör inte går att inkludera är  att dessa inte ryms i cykelförmånsvärdesberäkningen och därmed inte heller kan göras avdrag för.

Mer information om detta finns att läsa i produktvillkoren inne i Lease a Bikeportalen.

Product added to compare.

Denna sidan använder sig av cookies för statistik och en förbättrad kundupplevelse.

Genom fortsatt användning av sidan godkänner du villkoren och tar del av allt vi har att erbjuda.